Välgörenhet


Tikkun olam

 

Tikkun olam - att hela världen

Inom Judiska Församlingen finns flera frivilligverksamheter som bidrar till att göra livet lättare för utsatta människor. Om du känner att du vill bidra med tid eller pengar till någon av dessa verksamheter är du hjärtligt välkommen att anmäla dig till respektive grupp eller lämna ett ekonomisk bidrag via post- eller bankgiro.

För de utsatta, som till exempel kan vara flyktingar, ensamma, gamla, ekonomiskt behövande, frihetsberövade, ensamstående föräldrar, sjuka eller sörjande, kan ditt engagemang betyda skillnaden mellan ett meningsfullt liv och ett liv i hopplöshet. Tveka inte att ge av det du har över.

Välgörenhet är en av grundstenarna i judendomen.


WIZO

Stödjer olika sociala samt utbildningsprojekt för barn och vuxna i Israel. Anordnar basarer, lotterier och soaréer.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

• Wizoshoppen
Handla vackra ting med judisk anknytning till förmån för Israel. Föremålen finns att se i WIZOs monter i foajén på församlingen.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

• Wizo Fadderbarn
Ett fadderbarn kostar 1500:- om året och för det betalar ni vistelsen för ett barn på ett av WIZOs dagis.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 


Judiska Församlingens Fruntimmersförening

Fruntimmersföreningen är en ideell förening grundad 1927 och har som huvudsakligt ändamål att ge ekonomiskt stöd till behövande kvinnor i Göteborgs judiska församling och då framförallt tillfälliga bidrag vid akuta behov.

Kontakt: FruntimmersforeningenGbg@gmail.com

Stadgarna medger också ekonomisk hjälp i samband med begravningar.

Unga behövande kvinnliga församlingsmedlemmar kan få bidrag till kostnader i samband med bröllop och till studier för vilka det inte utgår statliga studiestöd.

Kvinnliga församlingsmedlemmar kan också vid behov söka bidrag för att bekosta barnens deltagande i judiska aktiviteter.

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Ansökan görs via "Ansökningsblankett" och blankett "Ekonomisk redogörelse":

  Hämta Ansökningsblankett
  Hämta blankett "Ekonomisk redogörelse"

Skicka dina ifyllda blanketter till: FruntimmersforeningenGbg@gmail.com

Kontakta gärna församlingens kurator för hjälp med din ansökan.
Mail: Kurator@jfgbg.se
Tel: 031-10 94 07.

En förutsättning för att få bidrag är att man har fullgjort sin skyldighet mot församlingen och betalat medlemsavgiften.

 


Göthilda Stiftelsen

Stifelsens syfte är bl.a. att dela ut bidrag till organisationer, föreningar och liknande för aktiviteter mot barn och ungdomar i Judiska Församlingen och deras judiska skolutveckling och fostran.

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

Ansökan görs digitalt:
Ansökningsperiod våren är 15 december - 15 januari.
Ansökningsperiod hösten är 15 juni - 15 september.
Här söker organisationer/föreningar hos Göthilda Stiftelsen

 


Stiftelsen Rosa & Markus Neuberghs Minnesfond

Kontakta via mail: Rosa & Markus Neubergs Minnesfond

Stifelsens syfte är att i första hand dela ut bidrag till aktiviteter för barn och ungdomar i församlingen och deras judiska skolutveckling och fostran.

Stiftelsen grundades av Felix Neubergh som var son till Rosa & Markus Neubergh:

Felix Neuberg föddes år 1896 i Göteborg. Han tog examen som handelsstudent vid Göteborgs handelsinstitut och lämnade efter första världskrigets slut Sverige för att söka anställning som bankman i London.
I Anglo-Portuguese Bank gjorde han en enstående karriär som utmynnade i uppdrag både som verkställande direktör och styrelseordförande. Han gifte sig med engelskan Bertha och blev bofast i England men bevarade hela livet sitt svenska medborgarskap och kärleken till Göteborg.

Av sin betydande förmögenhet donerade han och hustrun Bertha medel till åtskilliga välgörande ändamål i Göteborg. Bland annat för uppfostran och utbildning av barn och ungdom, för vård av sjuka och gamla samt forskning vars syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Felix Neubergh blev nästan 100 år och avled i december 1995.

Stiftelsen Rosa & Markus Neuberghs Minnesfonds ändamål:

Donationens årliga avkastning skall i första hand användas till skötsel och vård av Markus och Rosa Neuberghs och Elias och Maria Neumarks gravar å Nya Mosaiska Begravningsplatsen i Göteborg.
Fondens övriga ränteavkastning skall å donatorns moders födelsedag den 18 januari årligen utdelas till behövande trosförvanter födda i Judiska församlingen i Göteborg och därvid i första hand till barn och ungdom för deras skolutveckling och uppfostran samt närnäst till hjälpbehövande åldringar.

Ansök om bidrag till aktiviteter för barn och ungdomar i Judiska församlingen och deras judiska skolutveckling och fostran
Ansökan görs digitalt:
Ansökningsperiod våren är 10 februari - 10 april.
Ansökningsperiod hösten är 5 juni - 15 september.
Ansök hos Rosa & Markus Neuberghs Minnesfond här

Ansökan om stipendie för eftergymnasiala studier klicka här: Stipendier för eftergymnasiela studier

En förutsättning för att få bidrag är att man har fullgjort sin skyldighet mot församlingen och betalat medlemsavgiften.

 


Israelitiska Sjukvårds- och Begravningssällskapet

Kontakta via mail: ISBS

Sällskapets ändamål är:

1. att bistå med ekonomisk hjälp till behövande församlingsmedlemmar vid behov av sjukvård
2. att ombesörja att begravningskostnader relaterade för avlidna judiska församlingsmedlemmar, som vid frånfället tillhört Judiska Församlingen i Göteborg. Styrelsen har även rätt att i särskilda fall efter prövning föranstalta begravning av till Göteborgs Judiska Församling icke hörande avlidna judiska trosförvanter eller trosförvanters make/maka
3. att i övrigt utöva välgörenhet.

Som medlem i Judiska Församlingen i Göteborg kan du som är behövande ansöka hos ISBS om bidrag för sjukvård, för annan ekonomisk hjälp samt hjälp för anhörig medlems begravningskostnad.

Ansökan
Fyll i blankett "Ekonomisk redogörelse" och bifoga den i ansökningsförfarandet nedan.

  Hämta blankett "Ekonomisk redogörelse"

Ansökan görs digitalt här:
Ansökningsperiod våren är 10 februari - 10 april.
Ansökningsperiod hösten är 5 juni - 15 september. Ansök hos ISBS härKontakta församlingens kurator Eva Jönsson om hjälp med ansökan eller om behov finns om att ansöka om ekonomisk hjälp utanför ansökningsperioden.


En förutsättning för att få bidrag är att det inte finns skulder till Judiska Församlingen

 


Förenade Israelinsamlingen

Keren Hayesod (hebreiska för Grundfonden) är en internationell judisk organisation som grundades 1920. I Sverige heter vi Förenade Israelinsamlingen och är en ideell förening.

Organisationen är verksam i närmare 50 länder över hela världen. Vår huvuduppgift är att hjälpa utsatta judar att komma till Israel samt stödja dem under deras första tid i landet. Detta gör vi genom att sprida information om verksamheten, bl a genom vår egen tidskrift Menorah, och samla in medel för hjälparbetet. Gåvor är skattebefriade.

Förenade Israelinsamlingen är politiskt obunden men stödjer reservationslöst Israels rätt att existera, inom säkra och erkända gränser.

Vi vänder oss till alla vänner av Israel och det judiska folket, judar och icke-judar. En mycket stor del av arbetet utförs ideellt av personer som satsar sin fritid och sitt engagemang utan att ta betalt. Därför kan hela 94 % av insamlade medel skickas till Israel!

Läs mer på hemsidan: www.israelinsamlingen.org

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 


Logen Gothia

Logen Gothia är en judisk kulturförening i Göteborg. Logen Gothia har också ett socialt program.
Kontakta kansliet på 031- 10 94 00 eller via e-mail kansli@jfgbg.se


Seniorgruppen

Aktiverar våra äldre med regelbundna sammankomster.
Kontakta kuratorn på 031- 10 94 07 eller via e-mail kurator@jfgbg.se


Neuberghska Bambergska Äldreboendet

Läs mer på hemsidan: http://www.nbhemmet.se/

Tel: 031 – 741 15 00


Keren Kajemet

För mer än 100 år sedan började Keren Kajemet plantera träd i Israel. Tack vare framgångsrik plantering och forskning har Israel många skogar, omkring 200 vattenreservoarer och kontroll över Negevöknens utbredning.

Keren Kajemet har planterat mer än 230 miljoner träd och Israel är det enda land i världen där öknen minskar istället för ökar.

Beställ träd på tel 08-661 86 86 eller på hemsidan: www.kkl.nu


Magen David Adom

Stödjer Israels motsvarighet till Röda Korset
Läs mer på www.smda.se

Kontakta Judiska Församlingens kansli via mail JF Gbg eller telefon 031-109400 för kontaktpersoner och /eller mer information.

 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >