Medlemsundersökningen


Låt oss vända utvecklingen - medlemsundersökningen 2015

 ”Låt oss vända utvecklingen”

 Sammanfattning av församlingsprojektet

 Informationsstyrelsens förra mandatperiod under åren 2012–2015 präglades av församlingsprojektet ”Låt oss vända utvecklingen”. Projektet genomfördes på föreståndarnas uppdrag i Informationsstyrelsens regi med Thomas Katzorek z”l som projektledare. Syftet var att genom ett stort antal intervjuer med församlingsmedlemmar och omfattande enkätundersökning med samtliga medlemmar få reda på varför det kommer färre medlemmar till Judiska församlingens religiösa och kulturella aktiviteter, varför medlemsantalet sjunker och hur vi kan vända utvecklingen.

Medlemsundersökningen genomfördes från november 2014 till februari 2015. Utförlig information om undersökningen, dess bakgrund och resultat finns tillgänglig på församlingens hemsida (i menyn under Församlingen). 

 Utifrån undersökningens 48 högst rankade påståenden/frågor/önskemål från medlemmarnas sida definierade församlingens sex styrelser och arbetsgruppen för ekonomi utvecklingsområden och bearbetade åtgärdsplaner inklusive hur åtgärderna skulle genomföras.  En sammanställning av denna uppföljning i form av en rapport styrelse för styrelse, utvecklingsområde för utvecklingsområde, fråga för fråga, publicerades i novembernumret av Det Senaste 2015. Även detta dokument finns tillgängligt på församlingens hemsida.  

 Nästa steg i arbetsprocessen blev en grundlig uppföljning av projektets genomförande utifrån åtgärdsplanerna i rapporten från november 2015. Uppföljningen presenterade de genomförda åtgärderna återigen styrelse för styrelse, utvecklingsområde för utvecklingsområde, fråga för fråga.  Varje styrelse och arbetsgruppen för ekonomi redogjorde hur de i praktiken bemött och åtgärdat undersökningens 48 högst rankade påståenden/frågor/önskemål.  Denna uppföljning publicerades via församlingens veckobrev i början av september i år. Detta dokument, liksom övriga ovannämnda, återfinns på församlingens hemsida.

 Har vi lyckats med församlingsprojektets syfte att vända utvecklingen i vår församling?

Mitt svar är ja. Det framstår klart när man läser dokumentationen att ledningens hårda arbete med att tillmötesgå medlemmarnas önskemål enligt undersökningen har burit frukt. Församlingens breda utbud av tjänster, information, kurser, kulturkvällar och aktiviteter vittnar om framgång med att vända utvecklingen. Med några enstaka undantag genomfördes samtliga planerade åtgärder i åtgärdsplanerna och arbetet med de få återstående som ännu inte hunnits med pågår och följs upp.

 Ett imponerande arbete, vågar jag påstå, men framgång betyder inte att vi ska vila på lagrarna. Med vind i seglen tack vare projektet ”Låt oss vända utvecklingen” måste vi tillsammans, ledningen och medlemmarna, gå vidare med utvecklingsarbetet dag för dag. Allt som för tillfället är bra kan kanske göras ännu bättre om var och en av oss engagerar sig och viker mera tid åt församlingsarbetet.

 Jag önskar alla en god fortsättning i arbetet för församlingen!

 Nava Bergman

Ordförande i Informationsstyrelsen

Ur Det Senaste, december 2016

Medlemsenkäten (februari 2015)

  Ladda ner medlemsenkäten


Uppföljning - utvecklingsområden, åtgärdsplaner (november 2015)

  Ladda ner uppföljningen av medlemsenkäten

 

Uppföljning av genomförandet av åtgärdsplanerna (september 2016)

  Ladda ner uppföljningen av genomförandet

 
 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >